DESM

AFGELASTINGEN

HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN OM OVER DE GESLOTEN POORTEN EN HEKKEN TE KLIMMEN EN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE VOETBALVELDEN. BIJ OVERTREDING KUNNEN ER SANCTIES VOLGEN VOOR BETROKKEN SPELERS
Ben Steijntjes

UITNODIGING & AGENDA JAARVERGADERING 2018

Graag nodigen wij alle leden uit voor onze jaarvergadering. Deze zal plaatsvinden op maandag 3 december 2018 om 20.00 uur in de hoeskamer.

Agenda:

1.             Opening vergadering door de voorzitter

2.             Vaststelling verslag vorige vergadering

3.             Vaststelling jaarverslag secretaris

4.             Benoeming bestuur

-                      Aftredend en herkiesbaar: penningmeester Huub Smeets

5.             Financieel verslag afgelopen seizoen en verslag kascommissie

6.             Begroting seizoen 2018 – 2019

7.             Benoeming kascommissie

8.             Verslag commissies:

-                      Sponsoring / PR commissie

-                      Technische commissie

-                      Jeugdcommissie

-                      Activiteitencommissie/kantinecommissie

9.             Mededelingen

10.          Rondvraag en sluiting

 

Namens Bestuur VV DESM

Willeke Heijligers
Secretaris

DESM